Nyhed

Vaccination kan reducere antibiotikaforbruget – og åbne nye døre!

Der er fra politisk side fokus på behovet for en reduktion af antibiotikaforbruget til svin.  Dette fokus har taget afsæt i en stigende forekomst af antibiotikaresistente bakterier både hos dyr og mennesker. I flere år har der været den samme tendens i de fleste andre svineproducerende lande i EU. Den seneste tid har også lande udenfor EU vist samme opmærksomhed omkring resistensudvikling og sammenhængen til den animalske produktion. Meget af denne opmærksomhed synes at være forbrugerdrevet snarere end politisk. I USA ses således store supermarkedskæder, der direkte efterspørger - og gerne betaler ekstra for – kød produceret uden brug af antibiotika.

Med de aktuelle fund af colibakterier, der er resistente overfor colistin i Kina og Danmark høres stærke røster for yderligere restriktioner.

Et voksende pres kan blive en ny dør, der åbner sig for dansk svineproduktion. Hvis der er en ting vi er kendt for, og gearet til, er det fødevaresikkerhed – fra Jord til Bord. Når markedet begynder at efterspørge produktet til en højere pris, bør vi i Danmark være de første til at levere varen, og dermed løse 2 problemer samtidig – den ringe afregningspris og det stigende politiske pres.

Danish Crown har allerede prøvet i pilotforsøg at producere svinekød fri for antibiotika. Det gennemgående er, at det kræver en kombination af at sænke smittetrykket og samtidig øge immuniteten. De første resultater er lovende i forhold til at bevare en god produktivitet, samtidig med at antibiotikaforbruget er reduceret dramatisk.

Vaccination mod PCV 2 og effekten på antibiotikaforbruget blev i 2012 undersøgt i et studie fra Canada af Misutka. I en besætning med 2800 søer blev 6 ugehold før, og 6 ugehold efter opstart af vaccination, fulgt fra fravænning til slagt. Her blev det fundet, at antibiotikaforbruget blev mere end halveret samtidig med at daglig tilvækst steg fra 845 g til 913 g og dødeligheden faldt fra 5,39% til 2,05%.

Et igangværende Ph.D. studie på KU Sund, ved Amanda Brinch,  undersøges retrospektivt hvorvidt opstart af vaccination mod PCV2 har sænket forbruget af antibiotika. I studiet tages der højde for den generelle tendens i Danmark med faldende forbrug over tid gennem de seneste 5 år. Der blev desuden set på om der var en effekt af at vaccinere mod Mycoplasma hyopneumonia og Actinobacillus pleuropneumoniae samtidig. De foreløbige resultater blev præsenteret på ISVEE i Mexico i november. Der ses et fald i antibiotikaforbruget når man sammenlignede ”før og efter”. Faldet var dog ikke signifikant idet kontrolgruppen - ifølge  Amanda Brinch – var for lille. Det var ganske simpelt svært at finde tilstrækkeligt med besætninger der ikke vaccinerer mod PCV2. Størst var effekten ved at vaccinere mod flere sygdomme samtidig.

Tilsvarende er der ad flere omgange demonstreret et markant fald i antibiotikaforbruget ved brug af vaccination mod Lawsonia, samt en reduktion ved samtidig vaccination mod Lawsonia og PCV2. Således finder Bak og Rathkjen i en kontrolleret undersøgelse der inkluderer over 15.000 grise en reduktion i tetracyklinforbruget på næsten 80%. I et forsøg med 20 danske besætninger viser Hans Bundgaard i 2012, at besætninger der vaccinerer mod Lawsonia har et antibiotikaforbrug der er 24% lavere fra 7-30 kg end besætninger der ikke vaccinerer. Dette underbygges af en VSP afprøvning fra 2010 hvor der findes 24% færre antibiotikabehandlinger i de Lawsonia vaccinerede slagtesvin, sammenlignet med uvaccinerede. Samme effekt sås ved de fravænnede grise, men her var forskellen ikke signifikant.

I et studie af Havn og Bak, som blev præsenteret på SafePork i 2011, ses en reduktion af antibiotikaforbruget ved henholdsvis fravænnede grise og slagtesvin på 39% og 59%. I dette før/efter studie vaccineredes der både mod Lawsonia og PCV2 baseret på diagnostik forud for forsøget.

Samlet set findes der altså masser af dokumentation fra både ind- og udland, der indikerer at vaccination med en effektiv vaccine efter forudgående diagnostik o.s.v. kan bane vejen for et reduceret antibitikaforbrug.

Claus B Larsen, februar 2016

HJÆLP?