Nyhed

Stressniveauer hos søer efter sammenblanding – cortisolundersøgelse på spyt

Gruppeopstaldning af løse søer kan være stressende for søerne, fordi  der skal etableres en rangorden mellem dyrene, og unge søer er mest udsat for denne type stress. I Sverige  har denne opstaldningsform været praktiseret siden 1980´erne, men med den nyeste europæiske lovgivning på området er forskning i stress efter sammenblanding af søer  blevet relevant for en langt større gruppe svineproducenter. Stressniveauet hos en so afspejles i mængden af cortisol, som traditionelt har været målt i blod, fæces eller urin. Blodprøvetagning er imidlertid i sig selv stressende, udtagning af urinprøver er af praktiske grunde ikke almindeligt praktiseret, og mængden af cortisol i fæces afspejler ikke nødvendigvis soens aktuelle stressniveau. Spytprøver er derimod nemme at indsamle uden at soen stresses, og cortisolmængden i spyt er en direkte afspejling af cortisolmængden i blodplasma. Da der allerede findes ELISA kits, som kan måle cortisol i humant spyt, ville det mest nærliggende være at anvende en af disse tests til at måle cortisol i spyt hos søer, og derfor blev det her beskrevne forsøg lavet for at undersøge, om et sådant ELISA-kit kunne anvendes direkte på spyt fra søer.
 

Materiale og metoder
Til undersøgelsen blev indsamlet spyt fra 27 søer, 21 ældre søer og 6 førstelægs søer. Spyttet blev  indsamlet ved, at man holdt et bomuldsreb frem med en tang og lod soen tygge på det, til det var gennemblødt. Rebet blev derefter centrifugeret, og spyttet blev opvaret ved -20oC, indtil det kunne analyseres. Mængden af cortisol i spytprøverne blev undersøgt med en kompetitiv ELISA, som er udviklet til analyse af humant spyt og serum (Cortisol ELISA, IBL International, Hamburg, Tyskland).

Undersøgelsen blev delt i to: En metodisk og en biologisk validering. Ved den metodisk undersøgelse indgik kun spyt fra en del af søerne, og man testede variation, genfindelse osv. Ved den biologiske validering indgik prøver taget på tidspunkter, hvor man antog, at søerne havde forskelligt stressniveau. Der blev taget prøver fra søerne en morgen, hvor de var individuelt opstaldede, og igen fra de samme søer næste morgen, 12 timer efter sammenblanding i grupper på 5-8 søer.
 

Resultater
Metodevalideringen viste, at det kommercielle testkit fint kunne anvendes til spyt fra søer. Genfindingen af cortisol var lavere end i tidligere studier, men stadig indenfor det acceptable (80-120%). Variationskoeffecient og øvrige metodeparametre var også indenfor det acceptable.

Den biologiske validering af testen viste, at førstelægs søer og ældre søer havde sammenlignelige cortisolkoncentrationer i spyttet i de prøver, der var indsamlet, mens de var individuelt opstaldet (gennemsnitsværdi 0,47 μg/dl). I de spytprøver, der var udtaget 12 timer efter sammenblanding, var der derimod signifikant højere cortisolkoncentration hos førstelægs søerne end hos de ældre søer, med en gennemsnitsværdi på 0,44 μg/dl hos førstelægs søer og en gennemsnitsværdi på 0,31 μg/dl hos de ældre søer (p=0,03, Wilcoxon Rank Sum Test).

Dermed understøtter denne undersøgelse tidligere studier som har vist, at yngre søer har højere stressniveau end ældre efter sammenblanding, samt at søer der før har oplevet gruppeopstaldning er mindre stressede under denne opstaldningsform end når de opstaldes individuelt i bokse. Samtidig er der hermed fundet en simpel og sikker metode til måling af stressniveau hos søer i fremtidige studier.

Hanne Bak, januar 2015


Kilde: Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay developed for measuring cortisol concentration in human saliva and serum for its applicability to analyze cortisol in pig saliva. Ola Thomsson, Bodil Ström-Holst, Ylva Sjunnesson and Ann-Sofi Bergquist, Acta Vet Scand 2014.

HJÆLP?