Nyhed

Sidste nye om antibiotikaforbrug i Danmark

Det årlige DANMAP seminar blev afholdt på SSI på den internationale antibiotikadag d. 18. november 2015.

DANMAP rapporten for 2014 viser, at forbruget af antibiotika til mennesker faldt med 3% i 2014 i forhold til 2013. Forbruget til svin og mink er også faldet, mens der kunne observeres en stigning i forbruget af antibiotika til både kvæg, fjerkræ og fisk.

Det faldende forbrug til svin skyldes især et reduceret forbrug af tetracykliner, men også et nedsat forbrug af pleumutiliner og makrolider. Som tallene ser ud indtil videre må det forventes, at forbruget i 2015 vil falde med yderligere 5-7% i forhold til 2014. En opgørelse over ordination af vacciner til svin viser en generel stigende anvendelse i perioden fra 2004 til 2014. Den største stigning ses for vacciner mod systemiske virussygdomme, hvor PCV2 er den mest dominerende, men der kan også ses en øgning i forbruget af vacciner mod respiratoriske lidelser (især  Mycoplasma hyopneumoniae), samt gastrointestinale lidelser (især Lawsonia Intracellularis). Det må antages, at den øgede anvendelse af vacciner har haft en betydning for den opnåede reduktion i forbruget af antibiotika - en egentlig videnskabelig konklusion vedrørende sammenhængen kræver dog analyse af data på besætningsniveau.

Arbejdsgruppen vedrørende differentieret gult har afleveret sin indstilling, men der er endnu ikke kommet en politisk beslutning om detaljerne i ordningen. Det differentierede gule kort skal implementeres pr. 29. februar 2016 hvilket betyder, at de første besætninger, der får gult kort i henhold til den nye ordning vil blive udpeget i starten af 2017. Arbejdsgruppen har foreslået en differentiering i tre niveauer: Kritisk vigtige antibiotika, tetracykliner og øvrige antibiotika. Disse tre grupper vil skulle vægtes forskelligt, og der er foreslået en vægtning med faktor 10 for de kritisk vigtige, faktor 1,25 – 1,5 for tetracykliner og faktor 1 for øvrige antibiotika. Vægtningen af de kritisk vigtige antibiotika vil ikke få betydning for producenterne, da forbruget er tæt på ingenting, og med en vægtning af tetracyklin på 1,5 vil producenterne kunne holde sig på samme nivaeu som før, hvis de følger erhvervets handlingsplan og reducerer tetracyklinforbruget med 50% over de kommende år. I år (2015) ses allerede en reduktion på 14-15% i tetracyklinforbruget. Arbejdsgruppen har fravalgt at lade flokmedicinering tælle ekstra, og forslaget om at give ”rabat” ved brug af vacciner er også taget af bordet, ligesom zink foreløbig ikke medtages i opgørelserne.

Man antager, at der kan selekteres for resistens overfor et bestemt antibiotikum ved brug af det specifikke antibiotikum, men det er vigtigt at huske, at når der først er opstået resistens, kan denne opretholdes både ved krydsresistens (antibiotika inden for samme stofgruppe) og co-resistens (forskellige stofgrupper, men eksempelvis samme plasmider). Eksempelvis er brug af ampicillin med til at opretholde en allerede udviklet resistens over for flere kritisk vigtige antibiotika. DANMAP rapporten kan downloades her. Ud over opgørelserne over antibiotikaforbrug indeholder rapporten også undersøgelser af resistensudvikling.

Hanne Bak, november 2015

Link til mere information
HJÆLP?