Nyhed

Prevention chain

En metod för systematisk sjukdomskontroll i stora besättningar

Den ökade globala efterfrågan på kött har drivit en konsolideringsprocess där besättningarna blir allt större. Under de senaste 25 åren har grisnäringen världen över utvecklats mot mer ålderssegregerad eller multisite produktion i syfte att öka resultatet, hälsa och djurens välbefinnande. I allmänhet kan man konstatera att förändringarna i produktionssystemen har lett till en positiv effekt på hälsotillståndet hos grisarna, men större och mer komplexa gårdar och produktionssystem kräver att vi hanterar sjukdomskontroll på ett annat sätt genom att se på infektioner genom hela produktionscykeln/produktionskedjan.

Tanken bakom Infection/Prevention Chain™

Konceptet Infection/Prevention Chain™  är ett sätt att tänka runt hanteringen av sjukdomar i grisbesättningar, vilket knyter samman epidemiologiska händelser mellan olika produktionsfaser.

Denna systematiska strategi för sjukdomsbekämpning introducerades först av Dr Eduardo Fano, Dr Brian Payne och Dr Edgar Diaz i USA för att hantera infektioner som M. hyopneumoniae och PRRS, men kan tillämpas på praktiskt taget alla infektionssjukdomar.

Figur 1. Länkarna i Infection Chain (anpassat från Fano, 2015)

Länkarna i Infection Chain

Hur länge en infektion persisterar i individen, olika utsöndringsmönster , vertikal transmission och horisontell transmission bör betraktas som viktiga epidemiologiska delar i ”Infection chain”. Kedjan startar med gyltornas uppväxt och deras introduktion till suggbesättningen  och slutar med slaktgrisarna eller med en tillbakakoppling med nya gyltor. 

The infection/prevention chain

Denna "chain thinking" tillåter en mer holistisk och övergripande strategi för att förstå epidemiologin och hur man förebygger allvarliga smittämnen genom att koppla samman "production chain " med "infection chain", att se helheten och inte bara enskilda grisar.

Till viss del bygger också tanken på det enkla konceptet att för att framgångsrikt kontrollera en sjukdom  måste vi minimera exponeringen och maximera immunitet.

Maximize immunity / Minimize exposure

Lärdomar från förebyggande Chain strategi
Efter många år med misslyckade insatser, har genomförandet av en systematisk ”Prevention Chain” strategi gett framgång i PRRS kontrollen. För PRRS bygger strategin på förbättrade diagnostiska verktyg, bättre förståelse för PRRS epidemiologin samt ökad biosäkerhet. Numera används ”Load-Close-Homogenize” världen över. I korthet går strategin ut på att ta in så många gyltor som behövs och kan rymmas i besättningen (Load). Därefter immuniseras alla suggor, gyltor och galtar, två gånger med 30 dagars mellanrum, med MLV PRRS-vaccin (homogenize). Sedan introduceras inga nya djur in i besättningen innan den är stabil (Close). En suggbesättning klassificeras PRRS stabil när suggorna avvänjer PRRS negativa smågrisar och inga symtom på PRRS ses i besättningen.

När suggbesättningen avvänjer PRRS negativa smågrisar fokuserar ”Prevention Chain” strategin på nästa kritiska område; Finns det ett behov att skydda smågrisar mot PRRS? Hamnar grisarna i område/besättningar med mycket PRRS? Om grisarna drabbas av PRRS kommer de att medföra ökad risk för andra grisar eller besättningar?  Vad kan det kosta att inte skydda dem? Den systematiska, övergripande strategin (gyltor, suggor och smågrisar) möjliggör enklare och bättre beslutsfattande för sjukdomsbekämpningen.

För M. hyopneumoniae har man förstått betydelsen av gyltor i kontrollen av denna kostsamma sjukdom. En växande gylta som infekteras kommer att förbli bärare av M hyo i mer än 200 dagar. I besättningar med hög rekrytering och/eller inslussningsrutiner som inte ger tillräcklig tid för acklimatisering kan smittrycket i besättningen öka. Detta leder till högre frekvens vertikal överföring av mykoplasma från sugga/gylta till smågrisar och fler smågrisar smittade vid tiden för avvänjning. Den vertikala överföringen förhindras inte genom smågrisvaccinering. Åtgärder i en sådan ostabil produktion måste starta högre upp i produktionskedjan för att kontrollera vertikal transmission.

Exposure to recovery

Pieters et al. 2016 föreslår att gyltor exponeras för M hyo vid åldern 50-80 dagar. Därefter behöver de minst 200 dagar för att genomgå infektionen samt att kvittbli den, innan de kan introduceras in i besättningen.


Malin Cerne, mars 2017

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?