Nyhed

PCV2 på ESPHM

En stor del av postrarna på årets ESPHM handlade om Circovirus. De allra flesta av dem är olika vaccinstudier, men utöver det finns det några som ger fler pusselbitar i syndromet PCVAD.

”Infection chain”
är ett begrepp som används allt mer i samband med en rad sjukdomar. Man vet att med dagens stora besättningar, välsektionerade och med ålderssegregerad uppväxt kommer det att finnas olika grupper av djur med olika immunstatus mot olika endemiska agens. Hur epidemiologin ser ut i sådana besättningar blir alltmer intressant.

I USA har man mer och mer diskuterat fördelen med stabila besättningar och osäkerheten med ostabila suggbesättningar sett ur circovirusperspektiv. Hur de definierar en stabil respektive ostabil besättning är inte helt tydligt, men man kan anta att det är liknande som för PRRS, ingen rundgång av smitta bland suggor med risk för födsel av viremiska grisar. I besättningar som rutinmässigt vaccinerar sina smågrisar vid 2-3 veckors ålder mot PCV2, behövs det studier som visar vilken påverkan viremi vid födseln kan ha på grisens fortsatta produktion.

I en studie från Boehringer Ingelheim i samarbete med Iowa State University har man jämfört olika sätt att bestämma antalet PCV2 positiva kullar vid tiden för födseln. Man tog parade PUCS (Placenta Umbilical Cord Sample) och kolostrum från åtta olika suggbesättningar. Resultatet indikerar att PUCS är något mer sensitivt i besättningar med hög prevalens men inte i besättningar med låg prevalens. Överlag fann man färre positiva prov än förväntat vilket man tror beror på att man i sex av besättningarna vaccinerar avelsgyltorna. Endast fyra av de sex besättningarna som bedömdes som låg prevalens hade positiva prov (R: 1.0-4.4 %). De två förmodade ostabila besättningarna hade 50.6-63.5 % positiva prov.

Utöver gyltvaccination hade man också stängt besättningarna för inkommande djur hos dem med en låg förekomst av vertikal transmission.

Suggornas antikroppsstatus kunde inte användas för att bestämma om en besättning är stabil eller ostabil.

O025, P091, P092

Hur man tar PUCS prov finns beskrivet i en tidigare nyhet från mars 2015

Massvaccinering av suggor


I Spanien hade man just en sådan ostabil suggbesättning, där man försökte med massvaccinering av suggorna för att minska andelen tidigt smittade spädgrisar.

Besättningen består av 2200 suggor, 3-site.Grisarna vaccineras mot PCV2 och M.hyo i samband med avvänjningen vid tre veckors ålder. Besättningen valdes ut till försöket eftersom man hittade PCV2 hos fyra veckor gamla grisar. Det förekom inga hälsostörningar i besättningen, vare sig reproduktionsstörningar eller produktionsnedsättningar i tillväxten.

Före massvaccinationen togs blodprov från diande grisar hos suggor med olika ålder. Därefter vaccinerades alla suggor med en subunit PCV2 vaccin. Blodprov på nya diande grisar togs två månader efter massvaccinationen.
PCR analys av blodproven visade att före massvaccination var 43 % av grisarna positiva och efter massvaccinationen var 7,7 % av grisarna positiva. Konklusionen blir att det är möjligt att reducera prevalensen PCV2 hos diande grisar genom massvaccination av suggor med en subunit PCV2 vaccin. Men det återstår att visa om det finns någon korrelation mellan förekomst av PCV2 hos diande grisar (som vaccineras vid tre veckors ålder) och produktionsresultat i tillväxtstall och slaktgrisstall.

P067

Ett annat sätt att jämföra olika vacciners påverkan på grisen

Akutfasproteiner har föreslagits som lämpliga veterinära biomarkörer för stress, inflammation/infektion och för sjukdomsövervakning. Nyligen har C-reaktiv protein (CRP) föreslagits som potensiell biomarkör i vaccin säkerhetsstudier. CRP frisätts från levern i akut fas (inom 24 timmar) och fungerar ungefär som en antikropp i väntan på ”riktiga” antikroppar. Haptoglobin (Hp), ett annat akutfasprotein, som också frisätts från levern, binder fritt hemoglobin i blodet för att förhindra att bakterierna kommer åt järnmolekylen vilken de behöver för sin fortplantning.

I en studie från Spanien har man undersökt mängden CRP och Hp i blodet efter vaccination med två olika PCV2 vaccin. Även kroppstemperaturen och vikt mättes före och efter vaccination.

Båda grupperna hade signifikant högre CRP och Hp efter vaccination jämfört med före vaccinationen.

CRP, Hp och kroppstemperatur var signifikant högre för den ena vaccingruppen jämfört med den andra och det var dessutom signifikant skillnad i tillväxt mellan grupperna vid 24 timmar efter vaccination.

P101

Att vaccinera mot PCV2 i en PRRS ostabil besättning

Man vet att PRRSviruset påverkar immunförsvaret negativt och ökar allvarlighetsgraden av andra infektioner. Syftet med den här studien var att undersöka hur immunsvaret fungerar vid vaccination mot PCV2 hos grisar som samtidigt är infekterade med PRRS.

Undersökningen utfördes i en ostabil 1000 suggbesättning i Italien. Två grupper om 100 grisar, varav den ena gruppen vaccineras mot PCV2 vid fyra veckors ålder och den andra gruppen lämnas ovaccinerad.

En mängd blodprover tas och både det humorala och det cellmedierade immunsvaret mättes. De PRRS viremiska grisarna i båda grupperna hade en lägre PCV2 antikroppsnivå vid tidpunkten för vaccination. Det tolkas som att de på grund av viremin har druckit mindre mängd råmjölk.

Studien visar att PRRSv infektionen inte påverkar antikroppssvaret på PCV2 vaccinationen, men har en stark påverkan på det cellmedierade immunsvaret. Man tror att det är en negativ inverkan på minnes T-lymfocyterna för PCV2.

P249

Malin Cerne, juni 2015

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?