Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board. I samband med prisutdelningen presenterades årets tre vinnarprojekt och en av förra årets vinnare, Tanja Opriessnig, avrapporterade sitt projekt.

Dr. Tanja Opriessnig (University of Edingburgh)
“The effect of dam PCV2a vaccination on subsequent challenge with a variant PCV2b strain (mPCV2b) during late gestation and the effect of exposure of piglets from vaccinated and unvaccinated dams to porcine parvovirus type 1 (PPV1) at weaning”
Den största utmaningen i projektet låg i att finna en besättning som var helt fri från både PCV2 och PPV. Det lyckades inte utan den besättning varifrån försökssuggorna kom hade vissa suggor med positiv antikroppstiter för PCV2 och andra var helt negativa.

Suggorna vaccinerades två gånger under dräktigheten, dag 49 och dag 63. Suggorna smittades senare med den nya varianten av PCV2 (mPCV2b = PCV2d). Vaccinationen visades ge skydd åt suggan och även smågrisarna som senare vid avvänjningen smittades med PPV (en känd co-infektion som förvärrar PCVAD). Ingen av smågrisarna visade någon klinisk sjukdom, inte heller påvisades några PCV2 vid IHC.

På frågan om Tanja rekommenderar suggvaccinering så svarade hon, att om det finns en tidig infektion med PCV2d, vid typ 5-6 veckors ålder, då skulle hon vaccinera suggorna. Vid senare infektion då ska smågrisarna vaccineras.

Årets tre pristagare blev:

Tuija Kekarainen (CreSA, Spanien)

”Within host variability and evolution model of PCV2”

Vi vet att det finns åtminstone fyra genotyper av PCV2 baserade på capsid gen, PCV2a, PCV2b, PCV2c och PCV2d. Vi vet att PCV2a var vanligast före vi fick sjukdomsutbrott och att PCV2b är vanligast efter. PCV2b är den typ som är mest studerad men de flesta vaccin är baserade på PCV2a eftersom vi vet att vaccinen korsskyddar. PCV2d är den senast upptäckta genotypen och misstänktes till att börja med att vara orsak till vaccinsvikt i vissa besättningar. Numera vet vi att vaccinerna även skyddar mot denna genotyp.

Inom en besättning cirkulerar olika varianter och mönstret ser olika ut mellan vaccinerade och ovaccinerade besättningar. Inom en besättning kan en enskild gris vara smittad med flera varianter.

Syftet med studien är att följa grisar från infektionsögonblicket och framåt för att studera hur variabiliteten förändras under infektionens gång, att förstå vilken betydelse de olika varianterna har och vilken kapacitet PCV2 har att utvecklas.

Nicolas Rose (ANSES Fougeres & Ploufragan, Frankrike)
“Assessment of the impact of PCV2 infection on hepatitis E virus shedding in experimentally co-infected SPF pigs“

Hepatitis E virus är en zoonos, där viruset cirkulerar mellan människor, djur och miljö. Transmissionen är enterisk. I västvärlden förekommer det bland människor ett antal sporadiska fall varje år med en mortalitet mellan 1-4 %. Gravida kvinnor har en högre mortalitet, upp mot 20 %. Hos grisar ses inga kliniska symtom.

I många länder ser man grisen som en stor reservoir och att kontaminerade grisprodukter utgör en smittrisk. I södra Frankrike, där det 2013 rapporterades 1847 humana fall, finns en specialitet, en korv som bland annat innehåller rå grislever. Korven kan vara en möjlig  orsak till att det just i detta område är en anhopning av fall.
Tidigare studier har undersökt samband mellan HEV och andra immunsupprimerande virus som PCV2 och PRRS, och vissa studier hittar samband och andra inte.

Den här studien vill undersöka om en samtidig infektion med PCV2 och HEV påverkar utsöndring och transmission av HEV. Sedan vill man undersöka om utsöndring och transmission av HEV förändras om grisen är vaccinerad mot PCV2.

Prof. Dr. Armin Saalmüller (University of Veterinary Medicine, Wien, Österrike)
“Simultaneous application of Ingelvac® CircoFLEX and Ingelvac® PRRSV MLV improves the efficacy of PRRSV vaccination”

Vi vet att PRRSv har en negativ effekt på både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret. Vi vet också att vid vaccination med MLV ses samma långsamma reaktion i immunsystemet som vid naturlig smitta med ett vildvirus.
Samtidigt vet vi att vaccination med Ingelvac CircoFLEX stimulerar både det humorala och det cellmedierade immunförsvaret, inte enbart som ett skydd mot PCV2, utan rent allmänt.

Den fråga forskarna ställer sig här är om en samtidig vaccination med Ingelvac CircoFLEX och Ingelvac PRRS MLV kan tidigarelägga utvecklingen av Thjälpar minnesceller. Det man vill se är om co-vaccinationen leder till fler T hjälparceller och fler T cytotoxiska celler samt om de neutraliserande antikropparna kommer tidigare och i en högre titer.

Februari 2015, Malin Cerne

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

Nyhed

Placenta Umbilical Cord Serum Sampling (PUCS)

- en diagnostisk metode til afklaring af vertikal smitte med f.eks. PCV2 og PRRS Påvisning af intrauterin smitte ved virus-infektioner er ofte en diagnostisk vanskelig opgave.

HJÆLP?